Artikel 1: Tot stand komen van het contact (cfr. Art 4 Algemene reisvoorwaarden)

1.1 Telefonische reservatie of online voorinschrijven wordt aanzien als een boeking in aanvraag. Een boekingsaanvraag is geen reisbevestiging.

1.2 De reservatie wordt definitief als

a) de klant een schriftelijke reisbevestiging heeft ontvangen via e-mail ( of via post).

b) de klant binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bevestiging het voorschot van 30% van de totale reissom heeft betaald. Door deze betaling bevestigd de hoofboeker dat hij alle gegevens op de reisbevestiging nauwkeurig heeft geverifieerd.

1.3 Eventuele fouten en/of onvolledigheden op de reisbevestiging dienen door de klant binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de reisbevestiging gemeld te worden. Bij een reis geboekt een maand voor de afreis, moeten er eventuele fouten in reisbevestiging gemeld worden binnen de 48 uur. Snowlux zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die te wijten is aan het onnauwkeurig verifiëren van de gegevens door de reiziger. 

1.4 Indien er na het opmaken van de reisbevestiging nog wijzigingen worden aangevraagd door de klant, zelfs door toeval of in geval van overmacht, dient de forfaitaire som van € 25 per dossier als wijzigingskost betaald te worden, eventueel vermeerderd met de werkelijke kosten aangegaan door Snowlux voor de wijziging.

1.5 Door de mededeling van zijn emailadres gaat de klant uitdrukkelijk akkoord om alle mogelijke correspondentie te ontvangen via email. Dit impliceert uitdrukkelijk dat de reisbevestiging en alle vouchers per email aan de reiziger kunnen worden verstuurd. Snowlux kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien bepaalde briefwisseling de reiziger niet heeft bereikt en de reiziger desbetreffende geen contact per telefoon of email heeft opgenomen. 

1.6 Informatie betreffende het aangaan en de inhoud van een annuleringsverzekering: Onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat de reiziger zich verplicht ziet om zijn reis te verplaatsen of te annuleren. Om de financiële gevolgen van dergelijke verplaatsing of annulering in te perken, kan de reiziger een annuleringsverzekering onderschrijven. De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de Snowlux website slechts ter indicatie verstrekt. Annulering van de annuleringsverzekering is niet meer mogelijk na ontvangst van het voorschot. 


Artikel 2: Prijs van de reis

2.1 De prijzen telefonisch bekomen zijn onder voorbehoud. De exacte prijs wordt medegedeeld op de reisbevestiging. De gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in EURO.

2.2 Tenzij anders vermeld in speciale aanbiedingen, kunnen de online prijzen die gehanteerd worden door andere dienstverleners dan Snowlux, maar aangeboden worden op de Snowlux website, ten allen tijde gewijzigd worden. 

2.3 De overeengekomen prijs is onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. In dit geval kan een boeking en/of bevestiging worden gecorrigeerd. Bij een kennelijke materiële vergissing heeft de reiziger de mogelijkheid om de boeking kosteloos te annuleren. 

2.4 De organisator behoudt zich het recht voor om in overeenstemming met de artikelen 19 tot 23 van de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen en artikel 5 van de algemene voorwaarden de prijs van de pakketreis te herzien. 

2.5 Het voorschot bedraagt 30% van de totale reissom met een minimum van €200 per dossier.

2.6 Elke laattijdige betaling vanwege de reiziger geeft de organisator , van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een conventionele interest van 12% per jaar op het nog verschuldigd bedrag en een forfaitaire administratiekost van 10% op de totale prijs met een minimum van €75. 

2.7 Bij elke boeking wordt de hoofdboeker aansprakelijk gehouden voor de betaling van de totale prijs 

2.8 De extra’s staan omschreven op de website, in de brochure of in de boeking en gelden per persoon, per reis. Extra’s worden verrekend bovenop de basisprijs van de reis. 


Artikel 3: Verbreking door de reiziger

Niet elke geboekte dienst valt automatisch te annuleren. Indien de reiziger de annuleringsvoorwaarden van bepaalde diensten wenst te kennen, dient hij zich daaromtrent vóór elke boeking in te lichten bij Snowlux.

Elke annulering moet onmiddellijk en schriftelijk aan Snowlux meegedeeld worden met duidelijke vermelding van de reden en bijvoeging van de nodige bewijsstukken.

Een reiziger die geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, heeft geen recht op enige vorm van terugbetaling.

Indien u een annuleringsverzekering bij inschrijving heeft afgesloten, wordt de schadevergoeding forfaitair als volgt bepaald:

3.1  Voor de afreis:

a)    Tot en met 15 dagen voor de afreis, krijgt deze het reeds gestorte bedrag volledig terugbetaald, verminderd met de annuleringsverzekering en administratiekosten(€ 25) als deze het gevolg zijn van: ziekte of ongeval, sterfte tot in de tweede graad, werkverlies, brand of diefstal. Voor de volledige lijst van annuleringsvoorwaarden verwijzen we naar volgende website:  https://www.allianz-assistance.be/nl_BE/reisverzekering/cancellation-only.html

b)    Vanaf de 14de dag tot en met de dag van afreis wordt een annulatiekost van € 150 per dossier aangerekend vermeerderd met de administratiekosten (€ 25 per dossier) en de annulatieverzekering. 

3.2 Tijdens de reis: indien een reiziger genoodzaakt is om terug naar huis te gaan om welke reden ook, kan geen beroep gedaan worden op de annulatieverzekering ( deze vervalt bij aanvang van de skireis) en wordt in geen geval de reissom of een deel ervan terugbetaald. Indien u tijdens de reis een blessure oploopt wordt in geen geval skipas en/of skiles en/of materiaalhuur terugbetaald. In sommige skigebieden dient u zich met de nodige bewijsstukken persoonlijk aan de skipaskassa aan te bieden om een gedeeltelijke terugbetaling aan te vragen ( geen garantie). 

3.3 Een dossier kan steeds integraal worden overgenomen door een andere persoon, mits wijzigingskosten.

3.4 Indien door annulering van 1 persoon een 2-persoonskamer herleid wordt tot een singlekamer, dient door de reiziger ook het singlesupplement te worden betaald.

3.5 In geval van het niet komen opdagen zonder schriftelijke verwittiging gaan alle reeds betaalde bedragen verloren.


Artikel 4: Schade aan derden en skimateriaal

4.1 Indien een deelnemer schade aanricht aan zowel accommodatie als daarbuiten, dient deze direct en ter plaatse de te betalen som te betalen. Indien de schade na vertrek vastgesteld wordt, zal met de nodige bewijsstukken een factuur van het schadegeval volgen.

4.2 Het skimateriaal is gedurende de reis strikt persoonlijk. Het mag niet uitgeleend worden aan derden en men is er zelf verantwoordelijk voor. Bij verlies (of diefstal) of door breuk of eigen fout zal men het verschuldigde bedrag ter plaatse en direct moeten betalen, met uitzondering van een gebroken stick)

4.3 Tijdens de volledige reis is de reiziger steeds zelf verantwoordelijk voor zijn bagage. Bij verlies of beschadiging van bagage op de luchthaven is de reiziger aan te raden een verklaring af te leggen op de luchthaven van aankomst bij de lost & found dienst.

Eventuele schademeldingen dienen uiterlijk te gebeuren bij uw reisleider.


Artikel 5 Hotelfaciliteiten en kamertypen
5.1 Het aantal sterren van een hotel wordt bepaald door de plaatselijke autoriteiten aan de hand van comfortniveau en aanwezige faciliteiten. Kwaliteit van de verstrekte maaltijden en het prijsniveau vallen daar niet onder. Bovendien verschillen de normen per land. Snowlux kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

5.2 Het type kamer of appartement die de klanten benutten kan mogelijks afwijken van de foto/plan aangegeven op de website. De types kamers/ appartementen worden niet beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de reisovereenkomst. Snowlux heeft het recht om de reis te laten doorgaan met een ander type kamer/ appartement zonder dat er enige prijsverrekening of annulatie kan geschieden.


Artikel 6: Bepalingen eigen aan lessen en skipassen

6.1 Reizigers ( volwassenen of kinderen) die zich ingeschreven hebben voor ski- of snowboardles dewelke om één of andere reden de lessen niet meer kunnen volgen, hebben geen recht op terugbetaling van de betaalde lesgelden of skipas. De reisorganisator zal in de mate van het mogelijke een oplossing trachten te zoeken ter plaatste wat betreft deelname aan de lessen. 

6.2 Indien de reiziger om welke reden ook te laat op zijn reisbestemming aankomt waardoor een volledige of deel van een skidag zou verloren gaan of bepaalde lessen niet kunnen worden gevolgd, dan heeft de reiziger geen recht op terugbetaling van dit gedeelte van de skipas of de betaalde lessen. 

6.3 Kinderen vanaf 4 jaar kunnen enkel skilessen volgen in lesniveau 0, vanaf 5 jaar kunnen skilessen in meerdere niveaus. De snowboardlessen gelden voor kinderen vanaf 9 jaar. Kinderen onder 4 jaar worden niet toegelaten in de lessen. In geval van onvoldoende inschrijvingen voor een welbepaald lesniveau is het mogelijk dat kinderen en volwassenen in dezelfde groep worden ingedeeld. Tevens kunnen we ook beroep doen op skileraars van de plaatselijke ski- en snowboardschool. 


Artikel 7 : Bepalingen eigen aan kinderopvang en kinderanimatie

Waar vermeld voorzien we kinderopvang en kinderanimatie op vooraf bepaalde en gecommuniceerde tijdstippen. In geval van ziekte van een kind moeten de ouders zelf instaan voor de opvang van het kind. Ouders voorzien zelf voeding, luiers en eventuele medicatie. Per periode moet er een minimum van 3 kinderen in de opvang zijn, wordt dit aantal niet behaald dan contacteren we u uiterlijk een maand voor afreis met een prijsaanpassing. 


Artikel 8: Informatie betreffende gedrag, paspoorten, visa, reis-, verblijfs- en gezondheidsformaliteiten

8.1 Snowlux verstrekt de reiziger algemene informatie met betrekking tot paspoorten, visa en formaliteiten betreft gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door de reisleider worden meegedeeld. Het is echter de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger om de nodige documenten in orde te brengen. De reiziger is steeds en uitsluitend aansprakelijk voor het inwinnen van bijgewerkte informatie over reisdocumenten en het tijdig aanschaffen hiervan. Dit geldt voor zowel eindbestemming als overstap- en/of afstapplaatsen.

8.2 Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren. Minderjarigen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. De identiteitspapieren en de reispas dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na datum van terugkeer. Minderjarigen die niet hoor hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land vermeld is. Evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en het adres is België. De reistoelating minderjarige is verkrijgbaar via uw stad/ gemeente. Sommige gemeenten hanteren voor kinderen een KIDS-ID tegen betaling waarbij de aanvraagperiode 3 á 4 weken kan bedragen.

8.4 Indien reizigers bij afreis niet over de nodige documenten beschikken, zal hij de daaruit voorvloeiende kosten niet op Snowlux kunnen verhalen. Snowlux kan ik geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het laattijdig bekomen door de reiziger van noodzakelijke reisdocumenten. 

8.3 Snowlux houdt zich het recht om geen contract af te sluiten met reizigers die in het verleden afwijkend reisgedrag hebben vertoond of waaromtrent in het verleden klachten zijn geuit. De reisorganisator heeft eveneens het recht om maatregelen te nemen tegen reizigers dewelke tijdens de duur van de reis of het verblijft ter plaatse ongepast gedrag vertonen.

Artikel 9 : Foto’s 

9.1 De foto’s vermeld op onze website, brochures of andere documenten van Snowlux hebben enkel tot doel de reiziger een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten en een algemene indruk te geven van het niveau van de accommodatie en de mate van comfort. Deze foto’s kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

9.2 De reiziger verleent zijn toestemming aan Snowlux voor het gebruik van foto’s die tijdens de reis gemaakt worden ( vooral activiteiten zoals kinderanimatie, après-ski, skilessen, …) Snowlux heeft de toestemming van de klant om de foto’s te gebruiken en openbaar te maken voor onder meer promotiedoeleinden. Snowlux zal ten allen tijde bij publicatie van de foto’s en de uitleg die daarbij wordt gegeven de klant niet benadelen en/of zijn naam niet schaden. 

9.3 Het is de klant ten allen tijde toegestaan om zijn toestemming, om welke reden ook in te trekken in welk geval de foto’s niet meer gebruikt zullen worden in toekomstige publicaties. Bovendien kan de klant verzoeken om op elk moment een foto van de website of Instagram te verwijderen. De klant stemt ermee in dat dit verzoek schriftelijk dient te gebeuren. 


Artikel 10 Klachtenbehandeling

Alle klachten met betrekking tot de pakketreis dienen onmiddellijk of zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Snowlux. Indien het probleem ingevolge de niet- naleving van de vermelde meldingsplicht aanhoudt, kan de tekortkoming een invloed hebben op de grootte van een eventuele schadevergoeding. Bij het indienen van een klacht is de reiziger gehouden van alle relevante bewijsstukken aan de dienstverlener en reisorganisator voor te leggen. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen voor de behandeling van een klacht.

Onverhinderd artikel 17 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, aanvaardt Snowlux eveneens dat klachten per email worden gemeld via robin@snowlux.be. 

In elk geval dient elke klacht uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer aan Snowlux ter kennis te worden gebracht. Klachten die na deze termijn worden geformuleerd zullen door Snowlux als laattijdig en dus onontvankelijk worden beschouwd.


Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Snowlux kan niet aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot diensten die de reiziger heeft geboekt via Snowlux bij een of meerdere dienstverleners, tenzij anders voorzien in de pakketreizenwet.

11.2 Snowlux is niet aansprakelijk als en voor zover de reiziger in staat is zijn schadevergoeding te vorderen onder een verzekeringspolis, zoals een reis-of annuleringsverzekering.

11.3 Snowlux doet haar uiterste best om alle informatie met betrekking tot diensten die door Snowlux worden aangeboden, maar geleverd worden door andere dienstverleners, zorgvuldig te controleren voorafgaande publicatie ervan. Snowlux is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden met betrekking tot deze informatie. 

11.4 In geen geval zal Snowlux aansprakelijk zijn voor eventuele materiële vergissingen, ongeacht van welke dienstverlener de informatie afkomstig is.

11.5 Snowlux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Snowlux behoudt zich het recht om op elke moment verbeteringen of wijzigingen door te voeren op de website. 

Artikel 12 Privacy

12.1 Snowlux eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar reizigers, overeenkomstig de geldende wetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking Persoonsgegevens.

12.2 Wanneer u bij ons een aanvraag voor een reis doet of een reis boekt verzamelen we mogelijk volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, gsm-nummer , emailadres, geslacht en geboortedatum van de verschillende reizigers. We kunnen u telefonisch op per mail contacteren ivm uw boeking. 

12.3 De reiziger aanvaardt en erkent dat alle persoonsgegevens die door de reiziger werden meegedeeld door Snowlux verwerkt kunnen worden. Het doel van deze verwerking bestaat er in de optimale uitvoering van het contract ten voordele van de reiziger te kunnen verwezenlijken. De persoonsgegevens kunnen door Snowlux gebruikt worden voor commerciële en communicatiedoeleinden. 

12.4 Snowlux kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen aan partners om de boeking te kunnen voltooien. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden, enkel met als doelstelling uw reis te boeken volgens het vooropgestelde contract tussen uzelf en Snowlux.

12.5 De reizigers kunnen op eenvoudige vraag, kosteloos hun gegevens inkijken, verbeteren of laten schrappen.

Artikel 13 Overmacht en coronavirus

13.1 Elke omstandigheid van overmacht, met inbegrip van de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door andere vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in de Bijzondere Reisvoorwaarden van Snowlux en van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht. De partij die de door overmacht aangetaste verplichting moet naleven, kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

13.2 Reisverbod : zie algemene voorwaarden Artikel

13.3 Indien Snowlux de reis niet kan of mag laten doorgaan ( vb. van een negatief reisadvies FOD Buitenlandse Zaken), zal de hoofdboeker hier zo snel mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. Snowlux staat in voor de volledige terugbetaling van de reeds gestorte bedragen of een tegoedbon. 

13.4 De reiziger verbindt zich ertoe gedurende de reis alle nodige schikkingen te treffen om de maximale naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, opgelegd door de overheidsinstantie ( in het vakantieland en/of thuisland) , hetzij tussenkomende reisdienstverleners, in het bijzonder hygiënemaatregelen opgelegd door vervoerders, hoteluitbaters en skiliftoperatoren strikt na te leven. 

13.5 Wanneer blijkt dat de reiziger genoodzaakt is zijn reis te annuleren omwille van een eigen besmetting of/en in zijn of haar omgeving zullen de algemene annulatievoorwaarden gelden. 

13.6 Wanneer tijdens het verblijf op de bestemming de plaatselijke overheid de toestand wijzigt naar ‘ code rood’ of een lockdown oplegt, dient de reiziger de maatregelen van de plaatselijke regio op te volgen en indien toegelaten binnen de opgelegde periode zich naar huis te begeven.